Бірыңғай сатып алушыға арналған электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығы мен ЭТН есеп айырысу орталығы

Регистрационная форма

* Белгісімен белгіленген ?рістер толтыру?а міндетті болып табылады
??пияс?зге талаптар

??пия с?з ?зынды?ы кемінде 8 та?ба болуы керек.

??пияс?з келесі т?рт ?атардан ?ш санатты? та?баларын ?амтуы керек:

  • А-дан Z-ке дейінгі а?ылшын ?ліпбиіні? бас ?ріптері
  • А?ылшын алфавитіні? кіші ?ріптерінен а-дан бастап z-ке дейін
  • онды? сандар (0-ден 9-?а дейін)
  • ?ліпбилік емес та?балар (мысалы,!, $, #,%)

Сіз тіркелді?із бе? Ж?йеге кірі?із!